Jumat, 19 Februari 2016

Ruang Ragam Informasi Terkini

Maklumat adalah data yang diproses ke dalam bentuk yang sangat berguna untuk membuat keputusan. Maklumat yang berguna untuk pembuat keputusan untuk mengemaskini dan mengurangkan ketidakpastian dalam data, kerana berdasarkan maklumat yang pengurus boleh menentukan syarat-syarat objektif. Apa-apa maklumat Iyalah hasil pemprosesan data atau fakta yang dikumpul oleh kaedah tertentu.

data http://ruangragam.blogspot.com maklumat Raymond Mcleod Iyalah yang telah diproses ke dalam bentuk yang mempunyai makna untuk penerima dan juga berguna untuk membuat keputusan sama ada semasa atau akan datang.